HUISHOUDELIJK REGLEMENT
      

Artikel 1    DOELSTELLING
Naast de in de statuten genoemde doelstellingen tracht Damcombinatie Zaanstreek haar doel te bereiken door het versterken van de onderlinge band tussen de leden. Hiertoe wordt onder meer:
a. een clubblad uitgegeven waarin de nodige actuele gegevens worden opgenomen;
b. een website onderhouden die de ontwikkelingen in de vereniging op de voet volgt.

Artikel 2    CONTRIBUTIE
A. Leden en leden van verdienste betalen een contributie, die door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, wordt vastgesteld.
B. Ereleden zijn niet verplicht contributie te betalen.
C. Ondersteunende leden betalen minimaal een contributie die de kosten van het clubblad dekt.

Artikel 3    RECHTEN
Alle in artikel 2 genoemde leden ontvangen het clubblad. Leden, ereleden en leden van verdienste hebben het recht deel te nemen aan wedstrijden, die Damcombinatie Zaanstreek uitschrijft. Alle leden hebben het recht de algemene ledenvergadering(en) bij te wonen. Alle seniorleden hebben het recht een stem uit te brengen. Leden, die niet op de algemene ledenvergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen hun stem schriftelijk bij de secretaris uitbrengen, tot uiterlijk twee dagen voor de algemene ledenvergadering. Alle leden, ereleden en leden van verdienste ontvangen desgevraagd van de secretaris de statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 4       TOETREDING
Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen over toelating van nieuwe leden. Indien het bestuur de toelating van een kandidaat-lid weigert, staat beroep tegen dit besluit open bij de algemene ledenvergadering.

Artikel 5       ERE-LEDEN
Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur met tenminste 3/4 van de uitgebrachte stemmen voor. Erelid kunnen slechts worden personen, die zich voor Damcombinatie Zaanstreek bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 6 LEDEN VAN VERDIENSTE
Leden van verdienste worden benoemd op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering. Lid van verdienste kunnen slechts worden personen, die zich voor Damcombinatie Zaanstreek verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 7.       BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap wordt beëindigd:
A. Door schriftelijke opzegging daarvan aan de secretaris van Damcombinatie Zaanstreek. Dit dient uiterlijk één maand voor het eind van een kalenderhalfjaar te geschieden.
B. Door een desbetreffend besluit van de algemene ledenvergadering in geval van wangedrag of wanbetaling.
C. Door overlijden

Artikel 8 BESTUUR
A. Het bestuur telt tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en jeugdleider. De bestuursleden worden in de algemene ledenvergadering uit de leden, ereleden en leden van verdienste gekozen.
B. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies en taken worden onderling verdeeld.
C. De bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij zijn direct herkiesbaar. Er is een rooster van aftreden, wat jaarlijks op de agenda van de algemene ledenvergadering gepubliceerd wordt.
D. Het bestuur regelt de werkzaamheden, welke uit de doelstelling van Damcombinatie Zaanstreek voortvloeien. Het kan zich in de uitvoering van zijn taak laten bijstaan door leden van Damcombinatie Zaanstreek of door commissies uit de leden. Hun taak wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 9       BESTUURSLEDEN
A. De voorzitter geeft leiding aan Damcombinatie Zaanstreek en leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Hij vertegenwoordigt Damcombinatie Zaanstreek in en buiten rechte.
B. De secretaris voert de correspondentie, maakt notulen van de vergaderingen en beheert het archief van Damcombinatie Zaanstreek. De secretaris houdt de ledenlijst bij. De secretaris houdt de leden tijdig op de hoogte van de te beleggen algemene ledenvergadering en brengt verslag uit over het gebeuren in Damcombinatie Zaanstreek in het afgelopen verenigingsjaar.
C. De penningmeester beheert en administreert de gelden, incasseert en betaalt indien nodig. Uitgaven boven 1000 Euro vereisen een fiat van de voorzitter. De penningmeester is aansprakelijk voor het door hem gevoerde beheer en legt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering rekening en verantwoording af. De penningmeester dient op de algemene ledenvergadering een door het bestuur goedgekeurde begroting van inkomsten en uitgaven in.
D. De wedstrijdleider heeft de leiding van en het toezicht op alle door Damcombinatie Zaanstreek georganiseerde wedstrijden. Hieronder valt in elk geval de onderlinge competitie. Hij regelt de samenstelling van de teams voor en de inschrijving op de door de PNHDB, KNDB en FJMD georganiseerde wedstrijden. Hij zorgt voor aankondigingen en publicaties van uitslagen in het clubblad en op de website.
E. De jeugdleider zorgt voor de organisatie van alle zaken die de jeugdafdeling betreffen. Hieronder vallen de damschool, het schooldammen, de jeugdopleiding het organiseren van jeugdwedstrijden, de deelname aan jeugdwedstrijden elders en de hiermee samenhangende publicaties in het clubblad en op de website.
F.  Het bestuur is bevoegd, naar bevind van zaken, bepaalde taken aan andere bestuursleden op te dragen dan onder 9A-E is omschreven. Indien het bestuur taken aan niet-bestuursleden opdraagt of delegeert blijft het bestuur verantwoordelijk.

Artikel 10        HET CLUBBLAD VAN DAMCOMBINATIE  ZAANSTREEK
A. Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling en de verschijning van het clubblad. Het bestuur wijst een hoofdredacteur aan die ervoor zorgt dat het clubblad verschijnt.
B. Het bestuur bepaalt omvang, formaat en de verschijningsfrequentie van het clubblad. Het is in de eerste plaats bestemd voor mededelingen aangaande het uitschrijven van wedstrijden, uitslagen en standen en wijzigingen in de ledenlijst. Verder voor alle zaken die direct of indirect voor de leden van belang kunnen zijn.


 
C. De hoofdredacteur van het clubblad beslist of bijdragen van niet-(bestuurs)leden voor plaatsing in aanmerking komen en zorgt voor het op tijd verschijnen van het clubblad.
D. Het clubblad verschijnt in principe vijf keer per jaar.

Artikel 11 DE WEBSITE VAN DAMCOMBINATIE ZAANSTREEK
A. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud en de actualiteit van de website. Het bestuur benoemt een webmaster die verantwoordelijk is voor het technisch functioneren van de website.
B. De website is bestemd voor vermelding van de algemene gegevens van de vereniging, aankondigingen en verslagen van wedstrijden. Verder voor alle zaken die direct of indirect voor de leden van belang kunnen zijn.

Artikel 12        VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar van Damcombinatie Zaanstreek loopt van l januari t/m 31 december.

Artikel 13        VERGADERINGEN
A. In elk verenigingsjaar wordt tenminste een algemene ledenvergadering gehouden. Andere ledenvergaderingen worden uitgeschreven zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, of indien tenminste 10% van de leden hierom vraagt.
B. De uitnodiging voor een algemene ledenvergadering wordt niet later dan twee weken voor de vergaderdatum ter kennis van de leden gebracht, onder gelijktijdige bekendmaking van de agenda der vergadering. Voorstellen van leden, welke uiterlijk twee weken voor de vergadering bij de secretaris zijn binnengekomen, worden door het bestuur op deze ledenvergadering in behandeling gebracht.
C. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald worden besluiten genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn afgewezen.

Artikel 14        FINANCIËLE CONTROLECOMMISSIE
In de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden twee leden - niet bestuursleden zijnde - voor maximaal twee achtereenvolgende jaren benoemd, die van het verenigingsjaar de rekening en verant¬woording van de penningmeester nazien en van hun bevindingen op de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen. Tevens wordt er een reservelid benoemd. Elk jaar treedt een commissielid af.

Artikel 15        WEDSTRIJDEN
De wedstrijdleider volgt bij het organiseren van wedstrijden de richtlijnen die hiervoor in het wedstrijdreglement van de Damcombinatie Zaanstreek zijn vastgelegd.

Artikel 16        WEDSTRIJDREGLEMENT
Het wedstrijdreglement van Damcombinatie Zaanstreek wordt door het bestuur samengesteld. Het behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Artikel 17        WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
A. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering.
B. Een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet nadrukkelijk op de agenda van de algemene ledenvergadering zijn vermeld.

Artikel 18        WIJZIGINGEN WEDSTRIJDREGLEMENT
A. Een besluit tot wijziging van het wedstrijdreglement wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen op de algemene ledenvergadering.
B. Een voorstel tot wijziging van het wedstrijdreglement moet nadrukkelijk op de agenda van de algemene ledenvergadering worden vermeld.

Artikel 19        ONVOORZIENE GEVALLEN
In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.